Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag Omgevingsvergunning Witmoesdijk (naast nummer 2c) in Enter

DeEntergids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag Omgevingsvergunning Witmoesdijk (naast nummer 2c) in Enter.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Initiatiefnemer heeft het plan om een vrijstaande woning te realiseren op het perceel gelegen ten oosten van de woning aan de Witmoesdijk 2c te Enter. Dit perceel staat kadastraal bekend als gemeente Wierden, sectie Z, nummer 178. Het plan is om de schuren ter grootte van 529m2 te slopen en een woonerf met vrijstaande woning te realiseren middels de rood voor rood regeling, zoals opgenomen in de beleidsnotitie ‘Regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Zuidwest-Twente’ van de gemeente Wierden. De nieuw te realiseren woning zal in lijn van de overige bebouwing gerealiseerd worden. Om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de beleidsnotitie worden twee sloopvouchers ingezet. Op de locatie aan de Jagersweg 18 is reeds gesloopt en van deze gereserveerde sloopmeters wordt 300m2 ingezet op deze locatie. Daarnaast wordt een sloopvoucher van de gemeente Hof van Twente ingezet. Deze sloopmeters komen voort uit het slopen van 171m2 aan bedrijfs- en bijgebouwen en mestputten op het perceel aan de Stokkumerbroekweg 6 te Markelo. Doordat de gewenste ontwikkeling niet mogelijk is op basis van het vigerende bestemmingsplan, heeft initiatiefnemer een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Op 26 september 2023 heeft de gemeenteraad besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een vrijstaande woning op de gronden van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009, herziening Witmoesdijk 2c’. Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Inzage Het ontwerpbestemmingsplan staat vanaf 20 december 2023 op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0189.BP2023000007-ON01 Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning vanaf 20 december 2023 gedurende zes weken ter inzage bij Bouwen en wonen in het gemeentehuis. Om het plan in te zien, dient u hiervoor een afspraak te maken via https://afspraken.wierden.nl .   Zienswijze indienen Tijdens de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Dat kan op een aantal manieren: · Schriftelijk. Richt uw zienswijze aan ‘Gemeente Wierden, Gemeenteraad, Postbus 43, 7640 AA Wierden’. · Via de website. In dat geval gaat u naar www.wierden.nl/zienswijze. · Mondeling. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij het loket Bouwen en wonen. Vervolg procedure Na verwerking van de zienswijzen wordt het plan vastgesteld (eventueel gewijzigd). Als het zover is, kunt u dat lezen in de wekelijkse advertentie van de gemeente in De Wiezer en op de website van de gemeente. Meer weten? Als u vragen heeft over het ontwerpbestemmingsplan, kunt u terecht bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis (tel. 0546-580 838 of e-mail: bouwenenwonen@wierden.nl

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deEntergids.nl op 16-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Enter, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deEntergids.nl
Redactie deEntergids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Enter
  2. fa40586a2d4c1c393fc6d4b8bab32292

Gerelateerde berichten